skip to Main Content

Aktuality

Charakteristika - Taneční obor

Výuka jednotlivých ročníků probíhá obvykle 1× až 2× týdně minimálně 45 minut v těchto předmětech:

  • taneční a rytmická průprava,
  • klasická taneční průprava,
  • taneční techniky a styly,
  • taneční praxe,
  • taneční soubor,
  • přípravná taneční výchova,
  • současný tanec.

Nejmladší začínající žáci ve věku 5 -7 let jsou přijímáni do Přípravného studia. Další studium je koncipováno do 7. ročníků I. stupně a následně do 4. ročníků II. Stupně.

V průběhu studia prochází žáci všeobecnou taneční a rytmickou průpravou. Na základě osvojených základních schopností a dovedností jsou vyučováni základům klasické taneční techniky včetně mezinárodního francouzského názvosloví, základům lidového tance, technikám současného tance a taneční tvorbě směřující především k rozvíjení pohybové fantazie a taneční tvořivosti žáka – výrazovému scénickému tanci.

V průběhu studia se každý žák, dle svých výkonů, veřejně prezentuje na akcích školy, města, regionu i v zahraničí. Žáci se pravidelně účastní vyhlašovaných tanečních přehlídek a soutěží, vzdělávacích pobytů, tanečních festivalů, letních tanečních škol apod.

Žáci se zájmem o středoškolské nebo vysokoškolské studium uměleckého či pedagogického směru se zaměření na tanec získávají potřebné základní vzdělání v tanečních technikách, dějinách baletu a hudební nauce. Mohou se také uplatnit v nejrůznějších profesionálních i jiných souborech a tanečních seskupeních jako vzdělaní taneční amatéři.

Učitelé tanečního oboru

Michaela Kotnauer Juříková

metodik pro TO

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2004. Studium absolvovala na Lidové konzervatoři v Ostravě a pedagogické vzdělání získala na SU v Opavě.

V ZUŠ s.r.o. vyučuje taneční obor a přípravnou taneční výchovu. Své žáky vede k lásce k pohybu a tanci, k vzájemné spolupráci a symbióze a zodpovědnosti za společné dílo. Je uměleckou vedoucí a choreografkou Tanečního souboru Rytmik, který působí při ZUŠ s.r.o. Se svými žáky a členy Tanečního souboru Rytmik se pravidelně úspěšně účastní soutěží a přehlídek ZUŠ a jiných pohárových, či mistrovských soutěží na regionální i celostátní úrovni. Soubor se také prezentuje na nejrůznějších akcích školy, města a i v zahraničí. Se svými žáky pravidelně pořádá několikrát do roka vícedenní soustředění, workshopy, na které zve i externí letory z řad profesionálních tanečníků a choreografů.

Svůj pedagogický rozhled si nadále rozšiřuje na interpretačních kurzech, dílnách a seminářích, aktivně se účastní dalších vzdělávacích metodických kurzů.

Mgr. Daniela Kurečková

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2012. Je absolventkou Pedagogické fakulty v Ostravě. V základní umělecké škole se věnuje dětem od 6 – 15 let v  tanečním oboru na pracovišti v ZŠ v Opavě, Šrámkova 4, kde je také učitelkou 1. stupně. Je autorkou mnoha pohybových choreografií pro děti i dospělé. Skládá hromadné skladby. V ZUŠ s.r.o. se věnuje se taneční průpravě a taneční praxi, se staršími dětmi tanečním technikám a tanečním stylům. Nově zařazuje do výuky tanečního souboru prvky chearleaders a v hodinách má svou váhu i nácvik akrobatických prvků, které jsou pak součástí individuálních i skupinových etud. Soubor se prezentuje při společenských příležitostech, jezdí na vystoupení a soutěže. Pravidelnou výuku doplňuje soustředěními a tematickými workshopy.

Bc. Tamara Vlachynská

Na ZUŠ s.r.o. působí jako pedagog od roku 2002. Absolvovala studium Střední pedagogické školy v Přerově, Učitelství angličtiny na Slezské universitě v Opavě a následně nádstavbové studium Trenér tanečního sportu na Fakultě tělovýchovy a sportu v Olomouci.

V ZUŠ s.r.o. vyučuje taneční obor a přípravnou taneční výchovu. Žáky vede k samostatnosti, pečlivosti a k týmové zodpovědné práci. Na hodinách se nejen prohlubují pohybové dovednosti, ale je zde vždy prostor pro vlastní tvorbu a kreativitu každého žáka. Individuální růst tanečníka i společná práce souboru tak jdou ruku v ruce.

Se svými žáky se pravidelně a velmi úspěšně účastní soutěží a přehlídek ZUŠ, také se prezentuje na nejrůznějších akcích školy.

Svůj pedagogický rozhled si nadále rozšiřuje na interpretačních kurzech, dílnách a seminářích, aktivně se účastní dalších vzdělávacích metodických kurzů.

Back To Top